پرسشنامه شیوه های سبک فرزندپروری بامریند

50%
این پرسش‌نامه باید توسط والدین کودک پر شود.

پایه تحصیلی:

چندمین فرزند خانواده:

تعداد فرزندان:

در حال حاضر کودک با چه اشخاصی زندگی می‌کند:

مشخصات مادر:

مشخصات پدر:

مشخصات خواهر یا برادر:

مشخصات کودک اول:

نام و نام خانوادگی:

سن کودک:

میزان تحصیلات:

شغل:

محل تحصیل:

مشخصات کودک دوم:

نام و نام خانوادگی:

سن کودک:

میزان تحصیلات:

شغل:

محل تحصیل:

مشخصات کودک سوم:

نام و نام خانوادگی:

سن کودک:

میزان تحصیلات:

شغل:

محل تحصیل:

مشخصات کودک چهارم:

نام و نام خانوادگی:

سن کودک:

میزان تحصیلات:

شغل:

محل تحصیل:

مشخصات کودک پنجم:

نام و نام خانوادگی:

سن کودک:

میزان تحصیلات:

شغل:

محل تحصیل: