مدارس مسئولیت پذیری

مدارس مسئولیت پذیری

والدین گرامی؛

به اطلاع شما می‌رسانیم “طرح خانه مسئولیت پذیری” که توسط انجمن حمایت از حقوق کودکان و‌ کلینیک دکتر حسام فیروزی راه‌اندازی و اجرا شده است، به صورت رایگان در مدارس، اجرا می‌شود.

در صورت تمایل برای شرکت در این طرح با تکمیل فرم پرسش‌نامه سبک‌های فرزندپروری بامریند و فرم رشد اجتماعی وایلند، رضایت خود را جهت ارزیابی فرزندتان در مدرسه اعلام فرمایید.

روند اجرای طرح در مدارس به شکل زیر است:

۱- ابتدا فرم سبک های فرزندپروری بامریند و فرم رشد اجتماعی وایلند را تکمیل نمایید.
۲- سپس، همکاران ما، در مدرسه، کودک‌تان را به لحاظ مهارت‌های حسی و حرکتی، مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
۳- در انتها از شما برای شرکت در یک جلسه‌ی آموزشی در خصوص سبک‌فرزندپروری مقتدرانه که در مدرسه،برگزار می‌شود، دعوت خواهیم کرد.

مدارس مسئولیت پذیری مدارس مسئولیتپذیری مدارسمسئولیتپذیری خانه مسئولیت پذیری در مدارس طرح خانه مسئولیت پذیری کلینیک دکتر حسام فیروزی انجمن

مدارس مسئولیت پذیری

حمایت از حقوق کودکان شرکت در طرح مدارس مسئولیت پذیری فرم پرسش‌نامه

سبک‌های فرزندپروری بامریند فرم رشد اجتماعی وایلند ارزیابی کودک ارزیابی فرزند در مدرسه.

اجرا طرح مدارس مسئولیت پذیری مدارس مسئولیت پذیری مدارس
مسئولیتپذیری مدارسمسئولیتپذیری خانه مسئولیت پذیری

در مدارس طرح خانه مسئولیت پذیری کلینیک دکتر حسام فیروزی انجمن حمایت از حقوق کودکان

شرکت در طرح مدارس مسئولیت پذیری فرم پرسش‌نامه سبک‌های

فرزندپروری بامریند فرم رشد اجتماعی وایلند ارزیابی کودک ارزیابی فرزند در مدرسه اجرا طرح

مدارس مسئولیت پذیری مدارس مسئولیت پذیری مدارس مسئولیتپذیری

مدارسمسئولیتپذیری خانه مسئولیت پذیری در مدارس طرح خانه مسئولیت پذیری کلینیک دکتر حسام فیروزی انجمن حمایت از حقوق کودکان شرکت در طرح مدارس مسئولیت پذیری فرم پرسش‌نامه سبک‌های فرزندپروری بامریند فرم رشد اجتماعی وایلند ارزیابی کودک ارزیابی فرزند در مدرسه اجرا طرح مدارس مسئولیت پذیری